Test

Advertisements

การใช้อินเอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตคืออะไร

ความหมาย อินเตอร์เน็ตคือระบบเครือข่ายของข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สาธารณะขนาดใหญ่ที่เกิดจากระบบเครือข่ายขนาดเล็ก ๆ หลาย ๆ เครือข่ายที่อาศัยมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบเดียวกัน ต่อเชื่อมเข้าหากันเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่มีใครเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลอินเตอร์เน็ตแต่เพียงผู้เดียว อาสน์ทิพย์  ภิญโญยิ่ง (2544, 1-24)

คอมพิวเตอร์

อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2501 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสุญญากาศซึ่งใช้กำลังไฟฟ้าสูง จึงมีปัญหาเรื่องความร้อนและไส้หลอดขาดบ่อย ถึงแม้จะมีระบบระบายความร้อนที่ดีมาก การสั่งงานใช้ภาษาเครื่องซึ่งเป็นรหัสตัวเลขที่ยุ่งยาก

หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

 

หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
เป็นหน่วยทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่หน่วยความจำหลัก แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

อุปกรณ์แบบกด (Keyed Device)
แป้นพิมพ์ (Keyboard)
เป็นหน่วยรับข้อมูลที่นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในการป้อนข้อมูลสำหรับเทอร์มินัล และไมโครคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปจะมีลักษณะคล้ายแป้นของเครื่องพิมพ์ดีด แต่มีจำนวนแป้นมากกว่า และถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ

  • แป้นอักขระ (Character Keys) จะมีลักษณะการจัดวางตัวอักษรเหมือนแป้นเครื่องพิมพ์ดีด
  • แป้นควบคุม (Control Keys) เป็นแป้นที่มีหน้าที่สั่งการบางอย่างโดยใช้งานร่วมกับแป้นอื่น
  • แป้นฟังก์ชั่น (Function Keys) คือแป้นที่อยู่แถวบนสุด มีลักษณะเป็น F1, F2,…,F12  ซอฟต์แวร์แต่ละชนิดอาจกำหนดแป้นเหล่านี้ให้มีหน้าที่เฉพาะอย่างแตกต่างกันไป
  • แป้นตัวเลข (Numeric Keys) เป็นแป้นที่แยกจากแป้นอักขระมาอยู่ทางด้านขวา มีลักษณะคล้ายเครื่องคิดเลข ช่วยอำนวยความสะดวกในการบันทึกตัวเลขเข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (Pointing Devices)
เมาส์ (Mouse)
เมาส์มีหลายขนาดลักษณะต่างกันออกไป แต่ที่นิยมใช้จะมีขนาดเท่าฝ่ามือโดยมีส่วนประกอบดังนี้ มีลูกกลมกลิ้งอยู่ด้านล่างหรือเป็นระบบแสง ส่วนด้านบนจะมีปุ่มให้กดจำนวนสอง สามหรือสี่ปุ่ม การเลื่อนเมาส์ให้ลูกกลมด้านล่างหมุน เพื่อเป็นการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (Cursor) บนจอภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนจอภาพ
การควบคุม

  • การกดปุ่ม (Click)
  • กดปุ่มซ้อนสองครั้ง (Double Click)
  • กดปุ่มขวา (Right Click)
  • การลากแล้ววาง (Drag and Drop)

ลูกกลมควบคุม (Track ball), แท่งชี้ควบคุม (Track Point), แผ่นรองสัมผัส (Touch pad)
อุปกรณ์ทั้งสามแบบนี้มักพบในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อทำหน้าที่แทนเมาส์ เนื่องจากสามารถติดไว้กับตัวเครื่องได้เลย ทำให้พกพาได้สะดวกกว่า และใช้เนื้อที่ในการทำงานน้อยกว่าเมาส์ อุปกรณ์ทั้งสามแบบจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ
ลูกกลมควบคุม  จะเป็นลูกบอลเล็ก ๆ ซึ่งอาจวางอยู่หน้าจอในเนื้อที่ของแป้นพิมพ์ หรือเป็นอุปกรณ์ต่างหากเช่นเดียวกับเมาส์  เมื่อผู้ใช้หมุนลูกบอลก็จะเป็นการเลื่อนตำแหน่งของตัวชี้ตำแหน่งบนจอภาพ มีหลักการทำงานเช่นเดียวกับเมาส์           
แท่งชี้ควบคุม  จะเป็นแท่งพลาสติกเล็ก ๆ อยู่ตรงกลางแป้นพิมพ์ บังคับโดยใช้นิ้วหัวแม่มือ เพื่อเลื่อนตำแหน่งของตัวชี้ตำแหน่งบนจอภาพเช่นเดียวกับเมาส์
แผ่นรองสัมผัส  จะเป็นแผนสี่เหลี่ยมที่วางอยู่หน้าแป้นพิมพ์ สามารถใช้นิ้ววาดเพื่อเลื่อนตำแหน่งของตัวชี้ตำแหน่งบนจอภาพเช่นเดียวกับเมาส์

จอยสติก (Joy Stick)
จอยสติก จะเป็นก้านสำหรับใช้โยกขึ้นลง / ซ้ายขวา เพื่อย้ายตำแหน่งของตัวชี้ตำแหน่งบนจอภาพ มีหลักการทำงานเช่นเดียวกับเมาส์ แต่จะมีแป้นกดเพิ่มเติมมาจำนวนหนึ่งสำหรับสั่งงานพิเศษ  นิยมใช้กับการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์หรือควบคุมหุ่นยนต์

WordPress

WordPress เป็นระบบเว็บบล็อกที่มีการเพิ่มเนื้อหาของบล็อกได้ 2 แบบคือ

1.เพิ่มรายการของเนื้อหาหน้าเว็บบล็อก(Post)

2.เพิ่มหน้าของเว็บบล็อก(Page)

แต่ทั้ง 2 แบบ จะมีรูปแบบของเมนู และเครื่องมือในการเขียนเนื้อหาที่คล้ายกัน

การเขียนเนื้อหาบล็อก(Write Post) คือ การเพิ่มข้อเขียนที่เป็นเนื้อหาของบล็อก จะแสดงที่ด้านหน้าบล็อก ซึ่งข้อเขียนบล็อกล่าสุดจะแสดงอยู่ด้านบนสุดเสมอ โดยที่

– สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ (Category)

– เลือกที่จะให้มีการแสดงความคิดเห็นในข้อเขียนหรือไม่ก็ได้ (Discussion)

– สามารถใส่รหัสผ่านเพื่อดูข้อเขียนได้ (Post Password)

– เลือกสถานะของข้อเขียนได้ คือ แบบดูเฉพาะกลุ่ม(Private) หรือแบบโครงร่างคือบันทึกไว้ แต่ยัง

ไม่แสดง(Draft) และแบบบันทึกแล้ว แสดงที่หน้าบล็อกทันที (Published)

– เลือกที่จะให้ข้อเขียนเป็นแบบปักหมุด(Sticky) หรือแบบประกาศได้ (Announcement) โดยต้อง

เปิดให้ Plug-in ตัวนี้ให้ทำงานก่อน

การเพิ่มหน้าบล็อก(Write Page) คือ การเพิ่มหน้าของเว็บบล็อก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มเนื้อหาในแต่ล่ะหน้าของเว็บบล็อก ซึ่งปกติจะเป็นหน้าที่มีเนื้อหา หรือข้อมูลแบบคงที่ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเนื้อหาบ่อยๆ เช่น หน้า About โดยที่

– เลือกที่จะให้มีการแสดงความคิดเห็นในข้อเขียนหรือไม่ก็ได้ (Discussion)

– สามารถใส่รหัสผ่านเพื่อดูข้อเขียนได้ (Post Password)

– เลือกสถานะของข้อเขียนได้ คือ แบบดูเฉพาะกลุ่ม(Private) หรือแบบโครงร่างคือบันทึกไว้ แต่ยัง

ไม่แสดง (Draft) และแบบบันทึกแล้ว แสดงที่หน้าบล็อกทันที (Published)

เว็บไซต์ที่ใช้ในการเรียน

http://www.slideshare.net/
http://twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.flickr.com/
http://wordpress.com/

Computer Network

แนวข้อสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

LAN

คลิกศึกษา จาก Power Point เพื่อเตรียมสอบ